درباره مانگین جمشیدپور

فیزیولوژیست تغذیه ورزشی

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و

آمادگی جسمانی ایران

virtual_diet@

neginjamshidpour_diet@