درباره مانگین جمشیدپور

متخصص تغذیه ورزشی

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و

آمادگی جسمانی ایران

virtual_diet@